centos No package libmysqlclient-devel available

作者: 蓝鹰 分类: MYSQL 发布时间: 2015-01-06 18:28 ė5 浏览数 6centos No package libmysqlclient-devel available已关闭评论

wget -c http://downloads.mysql.com/archives/mysql-5.1/MySQL-shared-compat-5.1.49-1.rhel5.i386.rpm

rpm -ivh MySQL-shared-compat-5.1.49-1.rhel5.i386.rpm

cd /usr/lib/mysql/
ln -s libmysqlclient.so.16.0.0 libmysqlclient.a

rpm -qlp MySQL-shared-compat-5.1.49-1.rhel5.i386.rpm
/usr/lib/libmysqlclient.so
/usr/lib/libmysqlclient.so.10
/usr/lib/libmysqlclient.so.10.0.0
/usr/lib/libmysqlclient.so.12
/usr/lib/libmysqlclient.so.12.0.0
/usr/lib/libmysqlclient.so.14
/usr/lib/libmysqlclient.so.14.0.0
/usr/lib/libmysqlclient.so.15
/usr/lib/libmysqlclient.so.15.0.0
/usr/lib/libmysqlclient.so.16
/usr/lib/libmysqlclient.so.16.0.0
/usr/lib/libmysqlclient_r.so
/usr/lib/libmysqlclient_r.so.10
/usr/lib/libmysqlclient_r.so.10.0.0
/usr/lib/libmysqlclient_r.so.12
/usr/lib/libmysqlclient_r.so.12.0.0
/usr/lib/libmysqlclient_r.so.14
/usr/lib/libmysqlclient_r.so.14.0.0
/usr/lib/libmysqlclient_r.so.15
/usr/lib/libmysqlclient_r.so.15.0.0
/usr/lib/libmysqlclient_r.so.16
/usr/lib/libmysqlclient_r.so.16.0.0

本文出自 蓝鹰博客,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: http://www.lanyingblog.com/blog/2146.html

Ɣ回顶部