wdcp面版中创建站点后打开新站点仍显示默认站点

作者: 蓝鹰 分类: WDCP 发布时间: 2013-11-29 21:38 ė195 浏览数 6wdcp面版中创建站点后打开新站点仍显示默认站点已关闭评论

后台创建站点后,在打开新站点时即显示默认站点
只要在后台里重起下httpd服务或在运行命令里运行
service httpd restart

如果还不行,用SSH登录重起,如

service httpd restart

[[email protected] ~]# service httpd restart

Stopping httpd:                                            [  OK  ]
Starting httpd:                                            [  OK  ]

正常情况应该是显示两个OK

本文出自 蓝鹰博客,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: http://www.lanyingblog.com/blog/1614.html

Ɣ回顶部